NÁJEMNÍ ŘÁD NÁŘADÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Nájemní řád se vztahuje na úpravu práv a povinností mezi pronajímatelem a nájemcem (dále společně "smluvní strany") při pronájmu předmětu nájmu pronajímatelem nájemci na základě nájemní smlouvy (dále "smlouva") dle§ 2316 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

Smlouva o zapůjčení nářadí je nedílnou součástí smlouvy.

NÁJEMNÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Sazba a výše nájemného a způsob jeho úhrady je stanovena ve smlouvě. Vráti-li nájemce předmět nájmu opotřebený nad míru přiměřenou, má pronajímatel nárok účtovat nájemci nadměrné opotřebení.

Nájemce platí nájemné, po celou dobu užívání předmětu nájmu až do doby ukončení nájmu. Nájem je ukončen, pokud nájemce vrátí kompletní a nepoškozený předmět nájmu, nebo oznámí pronajímateli důvod, proč nemůže předmět nájmu užívat a zároveň podpisem potvrdí reklamační protokol, který je součástí smlouvy o zapůjčení nářadí a odsouhlasí způsobenou škodu. Za tyto důvody se považuje především poškození, či zničení předmětu nájmu, anebo ztrátu nebo odcizení předmětu nájmu; stejně tak platí nájemné, dokud je v prodlení s vrácením předmětu nájmu. V případě odcizení předmětu nájmu je nájemce povinen doložit odcizení pronajímateli protokolem vydaným Policií ČR.

Nájemce zaplatí nájemné po skončení nájmu na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného pronajímatelem. Je-li však nájem ujednán na dobu delší než jeden měsíc, platí se nájemné měsíčně pozadu na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného pronajímatelem, a to do 10-ti dnů od vystavení daňového dokladu, v hotovosti nebo bezhotovostně.

Pronajímatel má právo požadovat předložení 2 platných dokladů totožnosti nájemce. Bez jejich předložení má pronajímatel právo odmítnout uskutečnit jakékoli právní jednání.

V případě prodlení s placením nájemného má pronajímatel právo požadovat

  • úrok z prodlení ve výši 15 % p.a. z dlužné částky,
  • smluvní pokutu ve výši 6 % z dlužné částky, a to za každý i jen započatý měsíc prodlení
  • paušální náhradu nákladů spojených s vymáháním dlužné částky, se kterým je nájemce v prodlení, a to ve výši 11 % z vymáhané dlužné částky.

ZÁLOHA

Bylo-li tak sjednáno ve smlouvě, nájemce zaplatí pronajímateli zálohu (peněžitou jistotu), a to nejpozději při uzavření smlouvy, a to ve výši ve smlouvě sjednané. Záloha se považuje za sjednanou, je-li ve smlouvě uvedena její výše.

Záloha zajišťuje zaplacení budoucího nájemného a splnění jiných povinností nájemce vyplývajících z nájmu. Při skončení nájmu pronajímatel vrátí zálohu nájemci buď v hotovosti nebo na účet nájemce, nebo může být záloha započtena proti: úhradě nájemného, náhradě případného poškození, zničení, ztrátě či odcizení předmětu nájmu, úhradě poplatků z prodlení a jakýchkoliv dalších závazků nájemce vůči pronajímateli. Nájemce nemá právo na úroky ze zálohy.

DOBA A SKONČENÍ NÁJMU

Nájem předmětu nájmu je ujednán na dobu určitou uvedenou ve smlouvě. Nájem je ukončen vrácením nářadí, nebo podpisem zjištění závady při vrácení předmětu nájmu a odsouhlasením způsobené škody.

Při skončení nájmu odevzdá nájemce pronajímateli předmět nájmu včetně jeho obalu a příslušenství na adrese provozovny pronajímatele uvedené ve smlouvě, a v takovém stavu, v jakém byl v době, kdy ho převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení při řádném užívání a zbavený nečistot vzniklých při používání předmětu nájmu. V případě vrácení znečištěného předmětu nájmu má pronajímatel právo požadovat po nájemci zaplacení paušálního poplatku ve výši 150,-Kč.

Nájemce má právo nájem kdykoliv vypovědět.

Užívá-li nájemce předmět nájmu takovým způsobem, že se opotřebovává nad míru přiměřenou okolnostem nebo že hrozí zničení předmětu nájmu, vyzve ho pronajímatel, aby předmět nájmu užíval řádně, dá mu přiměřenou lhůtu k nápravě a upozorní jej na možné následky neuposlechnutí výzvy. Neuposlechne-li nájemce výzvy, má pronajímatel právo nájem vypovědět bez výpovědní doby. Hrozí-li však v případě uvedeném v první větě naléhavě vážné nebezpečí z prodlení, má pronajímatel právo nájem vypovědět bez výpovědní doby, aniž nájemce vyzval k nápravě.

Pronajímatel má právo kdykoliv vypovědět smlouvu bez výpovědní doby, nezaplatí-li nájemce nájemné ve lhůtě splatnosti, nebo jinak poruší ustanovení nájemního řádu.

PRÁVA A POVINNOSTI PRONAJÍMATELE

Pronajímatel přenechává předmět nájmu nájemci tak, aby ho mohl užívat k ujednanému účelu, nebo není-li ujednán, k účelu obvyklému.

Pronajímatel bude udržovat předmět nájmu v takovém stavu, aby mohl sloužit tomu užívání, pro které byl pronajat.

Pronajímatel zajistí nájemci nerušené užívání předmětu nájmu po dobu nájmu.

Pronajímatel neodpovídá za vadu, o které v době uzavření smlouvy smluvní strany věděly a která nebrání užívání předmětu nájmu.

Pronajímatel má právo na úhradu pohledávky vůči nájemci zadržet movité věci, které má nájemce na předmětu nájmu.

Povinnost k náhradě škody způsobené pronajímatelem nájemci v souvislosti s nájmem se omezuje tak, že skutečná škoda se nahrazuje pouze do částky odpovídající nájemnému, přičemž nelze požadovat náhradu skutečné škody spočívající v uhrazených i neuhrazených sankcích, které je nájemce povinen hradit třetí osobě. Ušlý zisk se nenahrazuje, a to ani v obvyklé výši ani ve výši skutečně prokázané.

Na základě snížené důvěryhodnosti zákazníka (např. zjištění exekuce), si pronajímatel vyhrazuje právo navýšit zálohu.

Pronajímatel má právo na základě svého uvážení odmítnout poskytnutí služby v případě, že vyhodnotí, že by mohl být poskytnutím služby ohrožen jeho majetek.

Pronajímatel má právo nájem kdykoliv vypovědět. Výpovědní doba je desetidenní.

V případě, že nájemce předmět nájmu nevrátí do 10-ti dní od odeslání "Výzvy k vrácení nářadí", má pronajímatel právo po nájemci požadovat zaplacení smluvní pokuty až do výše 100 násobku denního nájemného za každý i jen započatý den prodlení se splněním předmětné povinnosti.

PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE

Nájemce je povinen užívat předmět nájmu jako řádný hospodář k ujednanému účelu, nebo není-li ujednán, k účelu obvyklému, a platit nájemné.

Nájemce nahradí pronajímateli poškození, odcizení, ztrátu nebo zničení předmětu nájmu. Nájemce je odpovědný za škodu zjištěnou při vrácení stroje i za poškození zjištěné následně servisním střediskem bez zbytečného odkladu.

Bez předchozího souhlasu pronajímatele nemůže nájemce zřídit třetí osobě k předmětu nájmu užívací právo (podnájem). Zřídí-li nájemce třetí osobě užívací právo k předmětu nájmu bez souhlasu pronajímatele, považuje se to za hrubé porušení nájemcových povinností způsobující pronajímateli vážnější újmu. Umožní-li nájemce užívat předmět nájmu třetí osobě, odpovídá pronajímateli za jednání této osoby stejně, jako kdyby předmět nájmu užíval sám. V případě porušení této povinnosti má pronajímatel právo po nájemci požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 25 % z pořizovací ceny předmětu nájmu.

Bez předchozího souhlasu pronajímatele nemůže nájemce provést změnu předmětu nájmu. Provede-li nájemce změnu předmětu nájmu bez souhlasu pronajímatele, uvede předmět nájmu do původního stavu, jakmile o to pronajímatel požádá, nejpozději však při skončení nájmu. Neuvede-li nájemce na žádost pronajímatele předmět nájmu do původního stavu, může pronajímatel nájem vypovědět bez výpovědní doby.

Nájemce se zavazuje:

Seznámit se před prvním použitím s provozními podmínkami a návodem k obsluze předmětu nájmu, v případě neporozumění výkladu si vyžádat informace od pronajímatele, veškeré návody jsou k dispozici rovněž přísně dbát pokynů a doporučení výrobce předmětu nájmu a pronajímatele. Předmět nájmu užívat dle návodu k obsluze a pokynů přiměřeně jeho povaze a chránit jej před poškozením, ztrátou či zničením. Svěřit obsluhu předmětu nájmu, u kterého je třeba zvláštní povolení, přezkoušení či osvědčení pouze osobám způsobilým, zaškoleným a oprávněným. Provádět na vlastní náklady běžnou údržbu i mazání předmětu nájmu dle doporučení výrobce předmětu nájmu. V případě, že doba nájmu je delší než devadesát dní, nájemce zajistí na vlastní náklady předepsané revize. Pokud tak neučiní, odpovídá za újmu z toho vzniklou. Bez zbytečného odkladu k žádosti pronajímatele umožnit jeho pracovníkům přístup k předmětu nájmu za účelem provedení kontroly předmětu nájmu, příp. provedení servisní prohlídky nebo opravy. Oznámit pronajímateli odcizení, poškození, ztrátu či zničení předmětu nájmu ihned poté, co se tak stane. V případě porušení této povinnosti má

pronajímatel právo po nájemci požadovat zaplacení smluvní pokuty až do výše 100 násobku denního nájemného za každý i jen započatý den prodlení se splněním předmětné povinnosti. Stejnou smluvní pokutu má pronajímatel právo po nájemci požadovat v případě, že pronajímatel nebude schopen opakovaně (více než dvakrát) zastihnout nájemce na kontaktech uvedených v databázi pronajímatele (adresa, telefon, e-mail). Při práci a užívání předmětu nájmu dbát na zásady ochrany, bezpečnosti zdraví a životního prostředí.

V případě, že nájemce předmět nájmu včas nevrátí, souhlasí s tím, že pronajímatel je oprávněn předmět nájmu na náklady nájemce převzít v místě, kde se nachází.

ZVLÁŠTNÍ POVINNOSTI NÁJEMCE PŘI ÚDRŽBĚ A SERVISU PŘEDMĚTU NÁJMU

Při poškození elektrického nářadí nájemce nesmí v žádném případě provádět opravy či úpravy na tomto nářadí.

Pokud nájemce do motorového stroje použije pohonné hmoty vlastní (neodebrané od pronajímatele) odpovídá za správný výběr pohonných hmot.

U motorových strojů nájemce zkontroluje před započetím práce úbytek motorového oleje a popřípadě ho doplní (dle návodu k obsluze).

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY

Ustanovení tohoto článku nájemního řádu se použijí na smlouvy, které pronajímatel uzavírá s nájemcem, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku (dále "spotřebitelské smlouvy") a na závazky z nich vzniklé.

Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena osobně, bez použití prostředků komunikace na dálku a to za současné fyzické přítomnosti smluvních stran v prostorách provozovny pronajímatele.

Smluvní strany prohlašují, že nájemce oslovil pronajímatele k uzavření smlouvy v jeho provozovně.

Nájemce prohlašuje, že veškerá sdělení pronajímatele vůči nájemci byla učiněna jasně a srozumitelně a to v jazyce, ve kterém je uzavřena smlouva.

Pronajímatel se zavazuje činit veškerá budoucí sdělení vůči nájemci jasným a srozumitelným způsobem a to v jazyce, ve kterém je uzavřena smlouva.

Pronajímatel tímto informuje nájemce, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce. Internetová stránka tohoto subjektu https://www.coi.cz

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, jakákoliv právní jednání podle smlouvy musí mít písemnou formu. Nestanoví-li smlouva jinak, je písemná forma právních jednání podle smlouvy zachována i tehdy, je-li učiněna pomocí elektronické pošty. Pomocí elektronické pošty však nelze smlouvu ukončit.

Sjednanou smluvní pokutou není dotčeno právo pronajímatele na náhradu újmy, a to v celém jejím rozsahu.

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. (dále společně vše jen jako "osobní údaje").

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Otázky neupravené ve smlouvě se řídí právem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

Veškeré spory, které by mohly mezi smluvními stranami vzniknout, budou řešeny především smírnou cestou. Pokud se tyto spory nepodaří vyřešit smírnou cestou i přes vynaložení veškerého úsilí na obou stranách, budou rozhodnuty s konečnou platností příslušným soudem České republiky v Ostravě. Sjednává se výlučná pravomoc soudů České republiky k řízení o sporech podle smlouvy. Výlohy smluvních stran budou hrazeny tou spornou stranou, která ve sporu podlehne.

Tento nájemní řád je platným ujednáním pronajímatele - fyzickou osobou - Petr Jurišica, se sídlem Na Předělu 1186/6, 724 00, Ostrava, IČ: 71978470, zapsaného v živnostenském rejstříku a upravuje obchodní podmínky v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.